Quỹ cá nhân Thêm tài khoản

Tiền mặt

Tiền mặt

Còn lại: 7,000,000 đ

Ghi theo tiền còn

  Cập nhật Tiền mặt
ATM

ATM

Còn lại: 2,000,000 đ

Ghi theo tiền còn

  Cập nhật ATM
Sổ tiết kiệm

Sổ tiết kiệm

Còn lại: 2,000,000 đ

Ghi theo tiền còn

  Cập nhật Sổ tiết kiệm

Tổng Quỹ cá nhân

Còn lại: 11,000,000 đ

  

Chú thích

Thêm tài khoản: Thêm tài khoản - Ngoài những tài khoản như Tiền mặt, ATM, Sổ tiết kiệm bạn có thể thêm những tài khoản khác như cho vay, ATM Đông Á....vào từng loại quỹ tương ứng

Cập nhật tài khoản: Cập nhật tài khoản - Thay đổi tên tài khoản, ảnh đại diện của tài khoản

Hỗ trợ trực tuyến

Email: hotro@thuchi.vn